(♥• •♥)White Love(♥• •♥)

Đây là những hình ảnh mình sưu tầm lâu rồi, giờ mới up, ban đầu tính ghi logo vào hết( ̄^ ̄), nhưng sau đó bỏ, tuy nhiên nếu save,up ở đâu thì làm ơn ghi rõ dùm nguồn ảnh nhà mình.

(╯‵□′)╯Bên cạnh đó những hình tương tự như vầy đã dùng để minh họa cho bài viết ”Nhân Vật Phim” , thì mình sẽ không up lại nha. (* ̄△ ̄*) Ấn vào hình save cho to. Ảnh Thiên Minh xem thêm ở Đây

1c8dc42a2834349b5a39f1c4c0ea15ce37d3bed0  5ea9d93d70cf3bc714b11cb2d800baa1cc112a5f 8ee553a98226cffcdc7767ecb0014a90f703eab4 8fa02af33a87e950050c1b3219385343faf2b4f1 33db12087bf40ad1e3dea0bc5e2c11dfa8ecced3 1455f0fe9925bc31504c09c757df8db1ca1370ff 03532a87e950352a212137ac5a43fbf2b3118b76 03893df5e0fe992540b5100f3da85edf8cb17150 6022a2b7d0a20cf4d4fef0807f094b36adaf99a7 ac6ac1c8a786c917fd988f66c03d70cf3ac75772 b9aa09d8bc3eb13505b5a51faf1ea8d3fc1f4447 bb86dffc1e178a82f5ea2fffff03738da877e83f c45abf51f3deb48fd5e27c81f91f3a292cf57802 e9b61924ab18972b86d70895efcd7b899f510a1b

13093232 dbbea4e2gw1f3ss8q20t4j20m80z4gsv dbbea4e2gw1f3ss8rfdgjj20m8131te6 dbbea4e2gw1f3ss8rtz5uj20m8112jvr dbbea4e2gw1f3ss8y5mfrj20m81ccdjf

dbbea4e2gw1f38vsvnjxlj20g30e6tag dbbea4e2gw1f38vsvnveej20h90eoq54 dbbea4e2gw1f38vswekf0j20gs0da0ud dbbea4e2gw1f38vsx2oqgj20dg0h475r

9b9b2cb7gw1f2ijoqo8ltj21hc0k110f_meitu_2 9b9b2cb7gw1f2ijovgrepj21hc0xcwmx

0f713f2eb9389b50c7e378148235e5dde6116efc 4bae1cf3d7ca7bcb17cd246cb9096b63f724a85b 4bae1cf3d7ca7bcb10662b97b9096b63f724a88d 8bb18313b07eca800e1ca1a1962397dda04483ff 33e6e21fbe096b63e8aeb2e80b338744eaf8ac77 80a15a90f603738d48f7ef61b41bb051f919ec51 81ae6bec54e736d1aac1144e9c504fc2d76269c2 81ae6bec54e736d176cc60b09c504fc2d76269cf 92b8872bd40735fa2c7ab2f799510fb30e240812 ce96bfc379310a556c842746b04543a983261004 cf847b600c338744c968c3c4560fd9f9d62aa07d d95e8925bc315c60ab1bf3a98ab1cb134854770e f15cd3cec3fdfc037f4e460cd33f8794a5c226f4 f15cd3cec3fdfc0342047bfed33f8794a5c2269c

ef28c43f8794a4c293c7467509f41bd5ac6e392c 40911a55b319ebc4a44ad9c78526cffc1f1716d9 36131f2442a7d933ca0d492daa4bd11372f00162 8301dd11728b471067905292c4cec3fdfd032355 426b1a46f21fbe0937026c4a6c600c338644adb489deda8065380cd7374ae398a644ad345882818b

【自购自扫】【上海人民美术出版社】秦时明月设定集2-16_副本_副本 6e6f73a6gw1f0lbt244tlj21hc0u047e_副本_副本 687a91cb39dbb6fddc23d4e10824ab18962b3718_副本_副本 23888723830236769781105301776949645772_副本_副本 IMG_5350_副本_副本 s2aeef241_14705364263__7c99_副本_副本 小黎免抠1 小黎免抠2 少司免抠 张良 端木蓉

5a19a219ebc4b745ecbc6a7ec9fc1e178a82157e6abf2b87e950352a914db2625543fbf2b2118b7c9cf37d81800a19d831ab08a135fa828ba71e46b23745d83d70cf3bc7545077b5d700baa1cc112ae70171379759ee3d6d867d499845166d224e4adef3005JFV2Qjw8erm7ue0zewj30k00k00v1石兰免抠1石兰免抠2石兰免抠3005wFBSLgw1ez9jkkg181j315o0xctdr_meitu_3dbbea4e2jw1f09o3sf3axj20dp0sejwh_meitu_4dbbea4e2jw1f09o3vni6aj20as0r6adm6e6f73a6gw1exwvcmnov6j20dc0k074o9d5eada1cd11728b692f88eacdfcc3cec2fd2c51_meitu_311-06-05.50.35_meitu_1a777dc09jw1eyej6fg7jlj21hc0qo0u6_meitu_21440568545677 1440876921846 09-29-08.42.58

3ba86bf42cbeddc1f3d3854c10-16-01.50.16_meitu_110-20-08.29.1110-23-11.58.5210-27-.44_meitu_210-28-08.43.54_meitu_336d755cf3bc79f3db2b08363b8a1cd11738b297e1f14bc25bc315c607a047b5a88b1cb134b5477d8_meitu_2_meitu_1 2ad393003af33a87210c5bd4c25c10385143b582_meitu_9 2dc02f4e251f95cab392dc49ca177f3e66095230_meitu_1 2e228286c9177f3e1439e97876cf3bc79e3d56a4_meitu_2 2ef956f082025aaf614648d8feedab64024f1a93 2ffc2c24ab18972b717221ebe2cd7b899f510ab5_meitu_3_meitu_3 03e9b745d688d43fbd7eca3c791ed21b0cf43b17_meitu_4 3c17d9039245d688775084b7a1c27d1ed31b24b9 4b65a95494eef01f7cd304e2e3fe9925bd317d38_meitu_5 4b65a95494eef01f75a230b0e6fe9925bd317d7f_meitu_6 4fbbdd198618367a1eee6aa828738bd4b21ce54f_meitu_7 5be56efbfbedab64fcf0aa72f736afc37b311ee9 5e61a2d6277f9e2f25c8faba1f30e924ba99f3ea 5f062dfa513d2697bc4018e850fbb2fb4116d8db_meitu_4_meitu_10 5f348022720e0cf396f662f70a46f21fbe09aa1b 6f0553c6a7efce1b797e7907ad51f3deb68f6595_meitu_12 7dcceafc1e178a82d22438c7f403738da877e8ac_meitu_13 7e1f389cd585e67d61651b9ba50816dd_meitu_14 7e211cdbb6fd52665fd32ca1ae18972bd60736f1_meitu_16 7ffc28cfgw1ew571w6ua7j21hc0pxk2m_副本_meitu_5_meitu_19 08e9b48fa0ec08faeb4e77f45bee3d6d54fbda06_meitu_1 8c1aa7025aafa40fe93dd2faa864034f79f0190c_meitu_30 8de429f3d7ca7bcbc01ea17cbc096b63f724a863_meitu_5 9ad229d7912397dd55f8ff575b82b2b7d2a287cf_meitu_23 9ad229d7912397dd5526ff575b82b2b7d1a28775 9b9b2cb7gw1ev5jsaa8x7j21hc0xcdiw 9b9b2cb7gw1ev5jwxgpmjj21hc0rg0xw 9d3ad203918fa0ece897782a259759ee3c6ddbb4 9fd58acad1c8a786ad4d04f16409c93d71cf5030 10-13-11.42.00 10-14-12.52.40 18fbb5ef76c6a7efac8d9f35f8faaf51f2de6660 18fbb5ef76c6a7eff3a4b401fefaaf51f2de6605 18fbb5ef76c6a7effc1fa87efffaaf51f2de6693 34f96c540923dd54058bbb4fd209b3de9d824803_meitu_17 39b635385343fbf2c00c5d91b07eca8064388f4f 52a1f41373f08202f89a818a4efbfbedaa641b61_meitu_20 52de7c82b2b7d0a2fa236761caef760949369a4b 54f2b22bd40735fa17e2b50b9e510fb30e240859_meitu_11 54f2b22bd40735faabf515779a510fb30d2408e5 66cf99315c6034a8111ba834ce1349540b2376f0_meitu_6 68e0154e251f95caf2f7c978cd177f3e650952ec 68e0154e251f95caf3d5c878cd177f3e650952c2 80d44209c93d70cf4961bab8fddcd100b8a12bd2_meitu_14 82f4f71b0ef41bd52323c38157da81cb38db3db9 222e74da81cb39dbd59d0005d2160924aa18306a 377ff443ad4bd1132bcdecfc5eafa40f49fb05e2 548e264f78f0f7362e3628520855b319e9c41387 725bee1349540923aacd546d9758d109b2de4963 725bee13495409238abd73299058d109b1de49ff 0736f400baa1cd11f1595a78bb12c8fcc1ce2de1 0736f400baa1cd11425129eebd12c8fcc1ce2d07 871ad236afc37931bb17ac5cedc4b74542a911b6 871ad236afc379316ea2dde7efc4b74541a91124_meitu_5 892c82efce1b9d16bcc98ad4f6deb48f8d546467 892c82efce1b9d169e54ac72f6deb48f8d546478 936ba50a19d8bc3e337530d9878ba61ea9d3458a 5735ab8b87d6277fbf861d4e2a381f30e824fce0 5739d81f4134970a5887009a90cad1c8a5865dfd 5805eb1b9d16fdfae532d3b6b68f8c5495ee7b72 7330e603738da97776c8d953b651f8198718e307 8463bb510fb30f24eb40cfd7cd95d143af4b0372_meitu_28 14123f4c510fd9f9dfb87f23212dd42a2934a433_meitu_7 14123f4c510fd9f903ff3695242dd42a2a34a449 28205ecb0a46f21f736c3900f4246b600d33ae70 47738c014c086e06c85a2f1c00087bf408d1cbe6 53450bdda3cc7cd98ea3508a3b01213fba0e91c5_meitu_15 360030ce36d3d539994239d03f87e950342ab094_meitu_18 68378444ad345982931ff52709f431adc9ef84dc_meitu_8 340553094b36acaf03be83897ad98d1000e99c57 340553094b36acaf091b8adb7fd98d1000e99c0c 33554981800a19d8cd43a52437fa828ba71e46bd_meitu_9 1439809419924_meitu_3_meitu_32 1440047198959_meitu_4 1440830682580_meitu_2 1441185582926_meitu_3 1441439246771_meitu_4 1441453068923_meitu_6_meitu_36 1441548402937_meitu_7 a604186d55fbb2fba4d244354c4a20a44723dc03 ad8cf5160924ab18de3cbbf931fae6cd79890bc4_meitu_1 b3e24b061d950a7bd0b352e309d162d9f3d3c97a b9aa09d8bc3eb135bb2a5c22a61ea8d3ff1f44de b57ad303738da9778653ac5eb651f8198718e3b6_meitu_10 b322a9014a90f60330aadd403f12b31bb051ed3b b411deedab64034f7d883d3aacc379310b551dab b411deedab64034fc891d75eadc379310b551d70 c5c308f5e0fe9925ec557c2532a85edf8cb17150 c6eb043fb80e7bec53a865b22d2eb9389a506b59 c45abf51f3deb48fd34171d5f61f3a292df57835_meitu_33 c939f039b6003af3b2a34217332ac65c1138b693_meitu_1 c939f039b6003af32d31c938372ac65c1238b6cd_meitu_11 c5191f87e950352a0ca87ec65743fbf2b0118b1a c28770fbb2fb4316878c6acf25a446230bf7d3db_meitu_12 d7de119b033b5bb509fd7a3032d3d539b400bcc5 daac884749ed845c164e271240d91327 daf5b0cad1c8a786a4955abb6209c93d71cf5036 df8d1ffcgw1ecqwwl8k5pj210u0i7dk2 e5a6740fd9f9d72a6d183845d62a2834359bbb50 e85a1654f0e9e51523aa7339ab14763a e093d895d143ad4b50ec6ea884025aafa50f0633 e632993eb13533fa3ca1689ca8d3fd1f40345b5c E2596107AFE076A548948FE6A344A228_meitu_34 ea1ee097jw1euu4nmhnzcj20cx0l6q5p f0ce67a7d933c89541469823d31373f08302009c_meitu_13 f5bf9619ebc4b745e4d6ac26cafc1e178b8215ae f5bf9619ebc4b7452b4eecd8cbfc1e1788821514_meitu_21 f11e3ed5ad6eddc41309ef353ddbb6fd50663378_meitu_22 f72ef8d3572c11df2e528a4c602762d0f503c2d1

Advertisements